cirkel cirkel

Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk

Privacyverklaring

cirkel cirkel cirkel

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om een cliëntdossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over je gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Je mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntdossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van je gegevens zal ik je eerst informeren en hiervoor expliciet je toestemming vragen.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van de cliënt de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

. NAW-gegevens verzekerde
. Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
. Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
. Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
. Kosten van de behandeling

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De computers, software en toepassingen die ik gebruik zijn beveiligd met wachtwoorden en worden regelmatig bijgewerkt naar de laatste veilige versies.

De website van Floortje Schut Haptonomie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.